Generalforsamling 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Ulstrup Lokalråd 27. februar 2014.

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 19.00 hos Expedit , Østergade 6, 8860 Ulstrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter velkomst af formanden Søren Dalby blev programmet(vedhæftet) gennemgået.
Niels Kjær blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Beretning.
Formanden præsenterede beretningen via powerpoint, derudover foreligger en skriftlig beretnin,g som var godkendt af bestyrelsen.
Præsentation og den skriftlige beretning er vedhæftet referatet.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Godkendelse af regnskab.
Dirigenten konstaterede at der ikke havde været transaktioner samt økonomiske midler overhovedet i 2013,hvorfor der ikke var noget regnskab at godkende.
Indkomne forslag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.
Valg til lokalrådet
Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Men først år er kun halvdelen af bestyrelsen på valg. Følgende opstillede blev valgt:
Bent Kibsgaard – Lasse Schurmann – Henrik Berg Laustsen – Morten Dam.
Øvrige Søren Dalby, Lars Storgaard og Marianne Rigtrup var ikke på valg
Valg til suppleanter.
1. suppleant Jens Aage Hansen
2. suppleant Ebbe Kjær Madsen
Valg til revisorer.
Revisorerne genvalgtes: Steen Andersen og Birthe Kjær.
Evt.
Søren Dalby takkede for et flot fremmøde (knap 50 )selv om der var mindst 2 andre generalforsamlinger i Ulstrup samme aften. Endvidere takkede han for det arbejde, som bestyrelse og personer i de forskellige arbejdsgrupper havde udført. Det havde bidraget til at Favrskov Kommune nu havde budgetsat og startet projekter for over 5 mio. kr. over de næste tre år ved Ustrup.
Lars Storgaard bad om ordet. Han overrakte Søren Dalby blomster som tak for helhjertet indsats for Ulstrup Lokalråd og for at droppe vinterferien af hensyn til aktiviteterne. Lars Storgaard anmodede om straks at overrække buketten til fruen, som også havde måttet undvære den traditionelle skiferie.
Derefter afsluttede dirigenten den formelle del af generalforsamlingen og gav ordet til formanden som takkede dirigenten for myndig og effektiv styring af generalforsamlingen.
I pausen var Expedit vært ved en kop kaffe og Marianne Rigtrup havde medbragt hjemmebag.
Efter pausen var der indlæg fra Favrskov Kommune om de kommende projekter i og omkring Ulstrup nævnt i beretningen. Se vedhæftede indlæg, hvor det præciseres, at der er tale om indledende projektsonderingen som skal efterfølges af konkretisering i samarbejde med interessenter herunder Ulstrup Lokalråd.
Kommunen orienterede om, at der vil bliver afholdt et borgermøde den 27.marts 2014 i Ulstrup på skolen om planer for udnyttelse af Espeditgrunden.
Endvidere var der spændende indlæg om (se program) om nye tiltag for udendørsaktiviteter ved Hallen af Tuk Hartmann og samt planer for en Kunstofbane i samme område ved Jesper Emil Sørensen fra Gudenådalens Efterskole.
Afslutningsvis takkede Søren Dalby for et godt fremmøde og nogle spændende indlæg om kommende aktiviteter i Ulstrup.
Godkendt 11.3.2014

Beretning for 2013 – Ulstrup Lokalråd

Opstart
På initiativ af Lars Storgaard og Bent Kibsgaard, blev der afholdt kickoff møde den 12.9. 2012.
Formålet var at vurdere, hvordan man kunne påvirke udviklingen i Ulstrup.
Omkring 25 deltog. Flere ideer fremkom, og blandt deltagerne blev nogle tovholdere på at drive processen videre. Efterfølgende sonderedes interessen i det netværk, som initiativgruppen repræsenterede. En lille kerne fortsatte arbejdet som mundede ud i afholdelse af et borgermøde den 12.3.2013. Omkring 170 borgere deltog og blev præsenteret for flere forslag til aktiviteter, som arbejdsgrupperne havde arbejdet med. Den store opbakning førte til, at man besluttede at arbejde for at etablere et lokalråd, som kunne understøtte og koordinere forskellige tiltag, deriblandt aktiviteter, som handelsstanden, som nok stod overfor nedlæggelse, ville have arbejdet med.
En lille gruppe arbejdede med forberedelse af vedtægter og afholdelse af stiftende generalforsamling. Denne blev afholdt den 27.6.2013 med deltagelse af omkring 25. Vedtægter blev godkendt med justeringer, som efterfølgende er blevet tilrettet. Der blev – i øvrigt via kampvalg – valgt en bestyrelse på 7 medlemmer, to suppleanter samt to revisorer.. Bestyrelsen konstituerede sig samme dag med følgende sammensætning.

Formand: Søren Dalby
Næstformand: Marianne Rigtrup
Sekretær: Bent Kibsgaard
Kasserer: Lasse Schurmann
Medlem: Lars Storgaard
Medlem: Susanne Frandsen (udtrådt oktober 2013)
Ebbe Kjær Madsen
1. Suppleant: Henrik Berg Laustsen(indtrådt i oktober 2013)
2. Suppleant: Jens Aage Hansen
Revisorer: Steen Andersen og Birthe Kjær

Efterfølgende ønskede Susanne Frandsen at trække sig ud at bestyrelsen i oktober Første suppleant Henrik Berg Laustsen indtrådte dermed i bestyrelsen..
Bestyrelsen blev pålagt at finde et mere fremadrettet og udviklingspræget navn samt nyt logo.
Bestyrelsen har i 2013 udover det konstituerende møde afholdt 4 møder med dagsorden og referater i henhold til vedtægterne. Derudover har flere af medlemmerne deltaget i møder i diverse projektgrupper.
I perioden op til og efter borgermødet, arbejdede forskellige grupper med udvalgte emner. Status og planer er:
Facebook: Er etableret og i funktion som Ulstrupby.

Hjemmeside: Der har været arbejdet med et nyt layout og logo, men det er ikke lykkedes at færdiggøre det i 2013. Som konsekvens heraf besluttede Ulstrup Lokalråd, at etablere og igangsætte en hjemmeside baseret på et oplæg fra gruppen. Formanden satte sig i spidsen for arbejdet og hjemmesiden etableres vha. Henrik Andersen og Søren Dalby som administrator primo 2014. Et tilhørende redaktionsudvalg etableres samtidigt. Af praktiske årsager beholdes domænenavnet ulstrupby, men det er hensigten at hjemmesiden dækker et nærområde til Ulstrup.
Expeditgrunden: Som følge af Expedits beslutning om at lukke fabrikken i Ulstrup, har Favrskov kommune taget initiativ til at udarbejde planer for områdets udnyttelse. Ulstrup Lokalråd blev anmodet om at deltage i en styregruppe og medvirke i arbejdet. Der er den 26. aug. 2013 afholdt et workshop med deltagelse af lokale borgere. Med inspiration fra dette møde, har Favrskov kommune finansieret udarbejdelse af planer for området. Lars Storgaard og Søren Dalby har siddet i styregruppen. Kommunen afholder et borgermøde i Ulstrup primo 2014, hvor mulige anvendelsesmuligheder præsenteres for borgerne.
Julebelysning:
Da Ulstrup Lokalråd blev opmærksom på, at handelsstandsforeningen stod overfor lukning, besluttede man at sikre, at julebelysningen blev sat op. Det skete i samarbejde med Per Thomsen og medlemmer fra lokalrådet.

Velkomstpakke til nye borgere i området:
Der har været arbejdet med muligheden for at byde tilflyttere velkommen til området. Der har været god opbakning fra detailhandelen om evt. sponsorering med en flaske vin, buket blomster og lign. Derudover var det tanken at sikre, at der var en lokal kontaktperson, så man kunne få praktiske oplysninger efter behov. Men initiativet er strandet på, at man ikke fra centralt hold kan få oplyst hvem der tilflytter området. Det er ikke tilladt lovmæssigt, så Ulstrup Lokalråd har indtil videre besluttet at afvente etablering af hjemmesiden og ad denne vej støtte nyankomne.

Ulstrups historie:
I forbindelse med jubilæer i Bjerringbro og Rødkærsbro, rejstes spørgsmålet om, hvor gammel Ulstrup egentlig er, og om der måtte være en dato, som kunne anvendes som markering. Det viste sig, at det nok er etablering af den første bro, som var opstarten af Ulstrup, som vi kender den i dag, dvs. omkring år 1876. Der er samlet lidt information om historie og tilblivelse samt etableret gode kontakter til Lokalhistorisk arkiv i Hvorslev. Det er planen at udvide interessegruppen og få beskrevet Ulstrups historie via interviews og andet kildemateriale.

Natur og stisystemer:
Ønsket om at forbedre naturoplevelser via sti- og informationsaktiviteter evt. via anvendelse af QR koder, har været drøftet. Arbejdet vil fortsætte i 2014 i samarbejde med Favrskov Kommune, som har gode kontakter til personer, som har arbejdet med kortlægning og udvikling af stisystemer.

Erhvervsudvikling:
Der har været flere overvejelser f.eks. etablering af et lokalt netværk af mentorer, som de lokale virksomheder incl. detailhandel kunne trække på samt etablering af faciliteter for nystartede virksomheder. I den forbindelse oprettede Østjysk iværksættercenter kontor- og kontaktfaciliteter i et lokale i tilknytning til bankbygningen. Det overvejes under hvilke omstændigheder man evt. skal fortsætte disse tiltag i 2014.
Ulstrup Lokalråd overvejer om der er grobund for afholdelse af en erhvervsmesse.
Der også 2013 rettet henvendelse til en række brancheforeninger om deres deltagelse med erfaringer for drøftelse af tiltag. som kan understøtte erhvervsudviklingen i Ulstrup. De har vendt positivt tilbage.

Elektronisk infostander:
Gruppen vedr. byforskønnelse og Ulstrup Lokalråd har arbejdet med muligheden for at få opstillet en ”byport” samt at få renoveret broen over Gudenåen. Sidstnævne skal nok planlægges i forbindelse med kommende restaurering samt projekter, som er budgetteret af kommunen(Se nedenfor). Imidlertid blev der mulighed for at få opstillet en elektronisk infostander. Der er gennemført drøftelser med kommunen som finansierer opstilling – i øvrigt som det første sted i Favrskov Kommune. Ulstrup Lokalråd står for driften i forsøgsperioden på to år til udgangen af 2015. Placeringen bliver på Ulstrup Torv. Blomstertorvet har velvilligt stillet faciliteter til rådighed, og der er indgået aftale mellem Ulstrup Lokalråd og Favrskov Kommune for perioden. Udover information fra kommunen bliver der også mulighed for at den kan anvendes af lokale som reklamesøjle. Aftaler indgås med Ulstrup Lokalråd som er ansvarlig for at reklamer overholder gældende retningsliner fra kommunen.
Turismeprojekter
Der er i løbet af 2013 fremkommet flere forslag til indsatsområder, som kunne gøre Ulstrup mere attraktiv for turister og borgere. Udfordringen har været, at der ingen økonomiske midler har været, – og tanker gør det ikke alene. Imidlertid er kommunen bl.a. via Lars Storgaard, borgernes engagement ved borgermødet samt efterfølgende Ulstrup Lokalråds engagement i udviklingen i området, blevet opmærksom på muligheden for at støtte udviklingen i Ulstrup. Der er således afsat betydelig midler i kommunens budget for 2014, 2015 og 2016. Det forudsættes at Ulstrup Lokalråd og byens borgere inddrages i de kommende projekter. Det er projekter, som vi kan genkende fra gruppernes arbejde i 2013. Følgende projektoverskrifter fremgår af kommunens investeringsliste:

2014 2015 2016.
Fiskeri og turisme ved Gudenåen 0,5 mio. kr
Adgangsforhold for trækstien 0,5 0,5 0,5
Stenstryg for laks i Gudenåen 0,25 2,0
Udviklingsplan Dannebrogspladsen 0,75 0,25
Totalt 5,25 mio. kr. Dertil kommer et igangsat projekt 2013 til 0,25 mio. kr. (Forundersøgelse af mulighederne for at etablere stenstryg).

Overordnet har 2013 været et år, hvor der på de indre linier har været arbejdet med en del projekter samt med planlægning af at gøre lokalrådet mere slagkraftigt fremover. Udadtil har det ikke har været særlig synligt. Arbejdet er mundet ud i etablering af hjemmeside, plan for etablering af økonomisk grundlag for drift samt påtænkt projektsamarbejde med Favrskov Kommune jvnf. deres investeringsliste. Således tegner 2014 til at blive et år, hvor Ulstrup og borgerne via infoaktiviteter og projektarbejde kommer mere på landkortet.
Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til alle, som har bidraget i det forgangne år.
På vegne af Ulstrup Lokalråd
Søren Dalby, formand