Generalforsamling 2018

Referat fra ordinær generalforsamling i Ulstrup Lokalråd 25. februar 2018

Generalforsamling Ulstrup Lokalråd

Velkomst ved formanden, dagsorden iflg. vedtægterne.

Dagsorden

 1.  Valg af dirigent
 2. Lokalrådets beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til lokalrådet
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af 2 revisorer
 8. Eventuelt

Valg til Ulstrup Lokalråd

Ulstrup Lokalråd består før generalforsamlingen af:

 • Formand Ole M. Pihl, valgt for et år, genopstiller
 • Næstformand Tommy Nyegaard, valgt for to år (på valg 2019)
 • Kasserer Klaus W. Kristensen, er ikke på valg med vælger at gå ud af Lokalrådet
 • Sekretær Anne-Mette Kirkegaard, valgt for et år, genopstiller
 • Medlem Thorbjørn Lager, valgt for to år (på valg 2019)
 • Medlem Carsten Juul Kristensen, valgt for to år (på valg 2019)
 • Medlem Marlene Kragh Sand, udtrådt 1.8.2017, erstattet af suppleant Steen Andersen
  Suppleant Steen Andersen, opstiller ikke til genvalg
 • Suppleant Mads Christensen – valgt for 1 år
 • Revisor Birthe Kjær– valgt for 1 år
 • Revisorsuppleant Sonja Boye– valgt for 1 år

Kandidater til Ulstrup Lokalråd

 • Der skal vælges fire kandidater til at erstatte de udtrådte medlemmer, to suppleanter samt
  to revisorer.
 • Kandidater vælges for to år ad gangen, suppleanter samt revisor vælges for et år af gangen.

Ad 1
Lokalrådets kandidat Niels Kjær valgtes enstemmig
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Ad 2
Næstformand Tommy Nyegaard gennemgår den skriftlige beretning
Projekter Dannebrogpladsen hvor der har været malerdage
Fælles kalender www.ulstrup-by.dk
Branding/møder med kommunen
juletræer ved broen og julebelysning – opbevares ved Genbrugstoner Bøgevej
Høringssvar vedr. kommunens budget (borgerhus i den gamle børnehave)
Kommunevalg – Lokalrådet deltog i forberedelser til og i topmøde (arrangeret TV2 Midt Vest)
Fremadrettet: Åbadet/økonomi.
Spørgsmål til Åbadet – Henviste til borgmester Nils Borrings redegørelse. Forundersøgelse. Bassin graves –
sikring af vandudskiftning. Udfordring: vandstand/træbeklædte trapper..
Kommentar: Ole Krogh: Grupperne fra workshoppen skal bakkes op. – Fremadrettet er der brug for bred
opbakning. til Lokalrådet som fælles talerør.

Ad 3
Regnskab blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger

Ad 4
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

Ad 5
Forslag:
Ole M. Pihl
Anne-Mette Kirkegaard
Carsten Nedergaard Kristensen
Thomas Søby
Søren Gade
Valgt for 2 år (på valg 2020):
Carsten Nedergaard Kristensen
Thomas Søby
Søren Gade
Anne-Mette Kirkegaard

Ad 6
Ole M. Pihl (valgt som suppleant efter eget ønske)
Brian Meilby

Ad 7
Revisor: Birthe Kjær
Revisorsuppleant: Sonja Boye

Ad 8
Eventuelt
– Idrætsforeningens aktivitetsudvalg – Foreslår at Lokalrådet undersøger muligheden for at byen kan
overtager de 4 store stålrammer, der stod ved byens indfaldsveje i.f.m. Kulturby 2017.
(vilkår/forslag).
– Kontingent /Passivt medlemskab
Søg frivillige bidrag fra lokale personer/fonde/foreninger/virksomheder/forslag til kommunens
budget.
– Kommunikation på Facebook.
Åbnes op for flere opslag, som skal modereres/styres (evt. 2 sider: en formel/en offentlig)
– Hudeskov
– Mobil Pay til bidrag
Information om Lokalrådet husstandsomdeles i samarbejde med øvrige lokale aktører f.eks. UIF
– UL arrangementer til promovering (der var modstang, ønskes koordineret med f.eks. UIF)
– Bedre kommunikation

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede lokalrådets bestyrelse sig som følger:
Formand: Anne-Mette Kirkegaard
Næstformand:Tommy Nyegaard
Sekretær: Torbjørn Lager
Kasserer: Carsten Nedergaard Kristensen
Klaus W. Kristensen står fortsat for kontering og betaling af regninger
Bestyrelse: Carsten Juul Kristensen, Thomas Søby, Søren Gade
Suppleanter: Ole M. Pihl, Brian Meilby

2018.03.04 / Referent Anne-Mette Kirkegaard

Beretning for 2017 Ulstrup Lokalråd ( UL )
Februar 2018
Generalforsamlingen afholdtes jf. Vedtægterne Søndag den 25.02.2017 Kl.13.30
I Pejsestuen ( Ulstruphallen ).
Formanden bød velkommen og gennemgik programmet og dagsorden jf. Vedtægterne.
Niels Kjær blev valgt som dirigent. Beretningen blev godkendt med flere konstruktive
Forslag og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
På generalforsamlingen valgtes:
Suppleant : Steen Andersen
Suppleant Mads Christensen
Som revisorer genvalgtes Birthe Kjær og nyvalg Sonja Boye.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger :
Formand : Ole M. Pihl , valgt for et år.
Næstformand :Tommy Nyegaard ,valgt for to år
Kasserer: Klaus W. Kristensen , ikke på valg.
Sekretær: Anne-Mette Kirkegaard, valgt for et år.
Medlem: Thorbjørn Lager , valgt for to år.
Medlem: Carsten Juul Kristensen, valgt for to år.
Medlem: Malene Kragh Sand ( ikke på valg, men udtrådte af bestyrelsen den 1/8-2017
og blev erstattet af Steen Andersen.
Som følge af den store udskiftning i bestyrelsen blev kontinuiteten i en del projekter
nedprioriteret og i stedet fokuserede vi på aktiviteter, hvor kompetencerne i bestyrelsen
kunne findes.
Følgende bemærkninger til udvalgte aktiviteter:
Projekt Trækstien.
Det sidste stykke mod Bamsebo har financielt grundlag samt lodsejernes
accept og dette bliver udført i 2018. Forbindelsesstien langs Hagenstrup
bæk bliver udsat til senere.
Forskønnelse af broen over Gudenåen.
Licitationen og økonomien skulle være i orden og arbejdet forventes at starte her i 2018
Dannebrogspladsen
Pladsen var rammen for en del aktiviteter startende medflere frivillighedsdage, hvor de tre sheltere
Blev malet to gange, brænde skåret op så brugeligt, samt bålplads etableret med ny beplantning omkring
pladsen.
Senere blev shelterne fulgt op med skilte for overnatning, bom så biler ikke kørte ind til disse.
Møblering blev anbragt med udsigt over åen og udeskolen blev etableret. Der forestår her lidt
færdiggørelse samt maling ved frivillighedsdage af udeskolen.
Senere bliver nuværende toilet rykket over til Marinaen og en ny servicebygning bliver lavet.
Der bliver i år startet en undersøgelse for etablering af et unikt Å-bad, der er bevilliget penge til dette.
Ulstrup kalenderen på Ulstrup-by.dk
I Oktober blev den fælles Ulstrup kalender til , hvor det med et opslag kan ses alle arrangementer og
begivenheder , der har almen interesse for borgere i Ulstrup og Omegn måned for måned.
Kalenderen kan ses på skærm i hallen , men på sigt vil vi gerne have placeret miniskærme på udvalgte
steder i byen. Sammen med etableringen er der til alle interesserede medsendt vejledning for opsætning.
Der ydes en stor indsats af Gitte Appel for opdatering og vedligehold af kalenderen.
Branding af Ulstrup og Omegn m.v.
Der har været flere tiltag for at få lavet en seriøs branding , men der mangler i UL et økonomisk grundlag
for igangsættelse af aktiviteter. Det økonomiske grundlag har været til diskussion flere gange i UL og er
endnu ikke afsluttet.
Julebelysning.
Atter i år fik UL sat lys på torvet samt juletræerne ved broen og torvet.
Standere , belysningskæder samt stjerner er blevet nedtaget og opmagasineret hos Genbrugstoner A/S
Bøgevej 4 Ulstrup.
Inden opsætning næste gang skal stjernerne gennemgås for evt. reparation.
Andre Aktiviteter
Høringssvar vedrørende Kommunens Budget 2018 – 2021 , hvor UL foreslog anvendelse af den gamle
Børnehave på Solsortevej til genhusning af brugergrupperne i Cafe Sløjfen.
Kommunalvalget November 2017 i TV Midt Vest, her medvirkede UL med en del oplysninger og spørgsmål
til kandidater m. fl.
Møde Februar 2018 med Kommunen , som oplyser at de er i gang med en markedsføring af lokalområdet
som et godt sted at bo og være.
Fremadrettet.
Vi skal opfølge på Å-badet, som værende et af de meget vigtige projekter for lokalområdet.
Få sat gang i at skabe økonomisk grundlag for UL`s virke i lokalområdet.
Få udarbejdet en branding af Ulstrup og Omegn.
Få etableret sangarrangementer i forbindelse med Dannebrogspladsen eller Marinaen.
Indsamling af skrald , aktiviteter ved etablering af sti fra Hagenstrupparken samt arbejdsdag
Med maling af udeskole på Dannebrogspladsen.
Godkendt af bestyrelsen