Workshop 25. februar 2018

Referat fra workshop i Ulstrup Lokalråd 25. februar 2018

Referat fra Workshop og ordinær generalforsamling i Ulstrup lokalråd
• Workshop Ulstrup Lokalråd
• Ulstruphallerne 25. februar 2018
• Kl. 13:30-15:00
• Derefter generalforsamling Ulstrup Lokalråd
• Kl. 15:00 – 16:00
Agenda – Workshop:
• 13:30 – 13:40 Velkomst ved Thorbjørn Lager (Ulstrup Lokalråd)
– Nytænkning af lokalrådet, arbejdsgrupper, initiativer
• 13:40 – 14:00 Status på kommunale initiativer i og omkring Ulstrup
– Ordstyrer Claus Poulsen
– 5 minutter Nils Borring
– 5 minutter Flemming Nørgaard
– 5 minutter Søren Gade
– 5 minutter Lars Storgaard
• 14:00 – 14:15 Trin 1: Definering af workshop emner/initiativer, herunder økonomi.
– Herefter udvælges 5 af disse til behandling i mindre arbejdsgrupper i trin 2
– Agenda – Workshop fortsat:
• 14:15 – 14:35 Trin 2: Arbejde med emner/initiativer i mindre arbejdsgrupper
– Arbejdsgrupperne definerer hvad initiativet skal bestå af
– Der skrives en kort beretning fra hver gruppe, som fremlægges
• 14:35 – 15:00 Trin 3: Fremlæggelse af initiativer i forsamlingen
– Hver arbejdsgruppe har 5 minutter til fremlæggelse
• 15:00 – 15:10 Forankring af arbejdsgrupper
– Kontaktoplysninger på interessenter formidles til Ulstrup Lokalråd
• 15:10 – 15:15 Status & afslutning af workshop
– Thorbjørn Lager & Tommy Nyegaard
Referat fra Workshop
Velkomst
Thorbjørn Lager bød velkommen, nævnte de deltagende kommunalbestyrelsesmedlemmer. Borgmester
Niels Boring, formand for Teknik og Miljøudvalget Anders G Kristensen, formand for planudvalget Erling
Kvist og de lokale politikere viceborgmester Flemming Nørgaard, Søren Gade og Lars Storgaard.
Der var også repræsentanter for skolebestyrelsen, idrætslivet de kommunale institutioner og mange flere.
45-50 deltog i Workshoppen.
Thorbjørn redegjorde for formålet med workshoppen – nævnte de kvaliteter Ulstrup og omegn har.
Ulstrup Hallerne blev nævnt med sine mange aktiviteter. I uge 7 har der været 2000 gennem dørene.
Vi lever i et sprudlende lokalsamfund med en dejlig natur. Naturen og investeringer i bedre adgang til og
formidling af den, er en investering for hele kommunen. Men, et lavt fødselstal, skolen, der lider under
mangel på lærere og elever, derfor vi mangler at komme ud over Ulstrups grænser. Det vil vi fremadrettet
arbejde for. Lokalrådet ønsker at nedsætte arbejdsgrupper med specifikke opgaver og mål, som kan
fremme Ulstrup. Lokalrådet vil være repræsenteret i arbejdsgrupperne. Lokalrådet vil fremover holde 6
ordinære møder pr. år.
Efter Thorbjørn Lagers velkomst overtager Claus Poulsen ledelsen af mødet.
Claus Poulsen nævnte indbyggertallet, aldersfordelingen og befolkningsprognosen.
Området ønsker at sikre udvikling og nye borgere.
Herefter fik politikerne ordet
Borgmester Nils Boring notat fra talte ud fra et notat fra forvaltningen.
Der er igangsat/gennemført en række projekter/tiltag i Ulstrup, bl.a. Sundhedscenter inkl. Tandklinik,
udendørs fitness, pramdragerstien, Dannebrogpladsen – undervejs har der været debat om antal shelters,
antal valgt ud fra en skoleklasses behov. Ensretningen af Østergade er ophævet. Grundsalg forventes pga.
en nedsættelse af priserne på 15 %, børnehaven er tilbygget (kapacitetstilpasning) – Busbjergspillene har
fået økonomisk støtte. Penge til toilet på Dannebrogpladsen og ved Marinaen. Broen er færdig august 18.
– Udnyttelse af den gamle børnehave/de nedslidte pavilloner løses via en lokal dialog 15. marts.
– Markedsføring – grundsalg – gør opmærksom på de kvaliteter Ulstrup har. Kommunale tilbud/smuk natur.
Flemming Nørgaard supplerede
Lokalrådets rolle styrkes/bedre borgerinddragelse/større medejerskab. Dialog med kommunen
(planudvalg) formaliseret samarbejde – tæt dialog med forvaltning/skole/ungdomsskole/ungdomsklub.
Foreninger/Lokalråd formidler de lokale politiske tiltag. Fremhæver infrastruktur (toget).
Lokalråd/foreninger – ambassadører/formidling af viden (SVOT).
Søren Gade – takkede for invitationen, han vil være tæt på lokalrådet og stiller sig til rådighed.
Ønsker ligevægt mellem beskyttelse af naturen/adgang til naturen/bosætning/erhverv.
Lars Storgaard: Nævner de tomme butikker, som gerne skal fyldes – Dannebrogspladsen.
forbindelsessti til trækstien, Ekspeditgrunden midt i byen (Pt. Grundfos lager). Forsamlingshus.
Erling Kvist kommer gerne som formand for planudvalg og Anders G Christensen, som cykler i området –
bakkede op, men havde ikke mere at tilføje.
Forslag fra salen til gruppearbejde:
1. Koordinering af ressourcer/
2. Ekspeditgrunden
3. Markedsføring mht. bosætning – Fælles hjemmeside (kalender/hjemmeside),
Storparceller/seniorbebyggelser.
4. Lokale projekter/Medborgerhus
5. Initiativer til børn og unge der ikke kommer i idrætshallen/Natteravne
6. Økonomi lokalrådet – Julebelysning
7. Information /samarbejde kommune / lokalråd
8. Vejeforbindelser til større byer
Grupperne blev slået sammen til 5– opgaven var afdækning af indsatsområder
Gruppe 1: Koordinering af ressourcer, vedligehold af initiativer, økonomi (Klaus Kristensen)
Flemming Nørgaard, Lars Storgaard, Ole Krogh; Carsten Christensen, Steen Andersen
Gruppe 2: Markedsføring af Ulstrup, Hjemmeside, infrastruktur, skove (Thorbjørn Lager)
Søren Gade, sgad@favrskov.dk , 51153013, Thomas Søby, ths@buchs.dk, 20157019, Nis
Boye Hansen, 71785934, nis.boye@gmail.com
Gruppe 3: Lokale projekter/medborgerhus – (Anne-Mette Kirkegaard)
Flemming Hansen, Blondie Tinning, Niels Berg, Jesper Laustsen, Charlotte M. Salomonsen,
Lene Ifversen
Gruppe 4: Initiativer for børn og unge – (Thommy Nyegaard)
Thomas Urskov, Skolebestyrelsen, Mette Lager, Brian Mejlby, Rene Langer, Anders H Jensen)
Gruppe 5: Information, formidling og forbindelse til byrådet – (Carsten Juul)
Gruppe 1 – Koordinering af ressourcer, vedligehold af initiativer, økonomi
Koordinering:
– Lokalrådet er paraply for alle initiativer, som skal formidles fra kommunen til lokalområdet
– Lokalrådet er talerør for initiativer, der formidles til og fra byrådet.
Vedligeholdelse af Initiativer:
– Sørge for at få uddelegeret opgaver til udvalg
– Formelt samarbejde med byrådet/forvaltningen
Økonomi
– Fondsmidler kan søges
– Etablering af en fast indtægt i form af kontingenter
Ulstrup Lokalråd
Formidler information fra byrådet
Efterskole Skole Spejder UIF Økonomi
Virksomh.
Se evt. info fra Sall
Gruppe 2 – Markedsføring af Ulstrup, Hjemmeside, infrastruktur, skole
– Navneændring: I almindelig tale foreslås det at omtale byen som; Ulstrup Ved Gudenåen
– Kommunal markedsføring af 8860
– 8860 – Vores egen reklamefilm
priser på huse, lokale tilbud (få kontakt til alle grupper, for at de kan lave deres), naturen, skole, dagtilbud
– Flere platforme: Facebook, Instagram, kommune
– Markedsføringsudvalg: Planlægning af aktiviteter/opslag, Årskalender, Materialer til arrangementer og
ejendomsmæglere.
Gruppe 3: – Lokale projekter/medborgerhus
Forankring til drift af lokale anlæg: Trækstien, Dannebrogspladsen, Forbindelsessti og evt.
åbadet(kommunen har iværksat undersøgelse).
Etablering er sket i kommunal regi og finansiering ved hjælp af fondsmidler. Det lokale bidrag har været
frivillige arbejdstimer. Fremadrettet skal Lokale arbejdsgruppe arbejder med fx maling af udeskole,
indsamling af skrald 22. april og samarbejde med andre grupper ved etablering af forbindelsessti. Hvis
muligt etableres et samarbejde med skolen.
Ønsker som kan søges udført fremadrettet:
Sauna til vinterbaderne. Skridsikring på trækstien/gelænder. Etablering af nye stier, der er specielt et behov
for en sti nord for åen/syd for banen fra Ulstrup til Rønge (natursti/cykelsti som kan anvendes som
skolevej/vandresti).
Borgerhus i den gamle børnehave på Solsortevej (alt Expedits adm. bygning).
Der indkom en skriftlig begrundelse for ønsket om den gamle børnehave (vedhæftet). Gruppen bakker op
om ønsket. Børnehaven kan rumme aktiviteterne i de forfaldne pavilloner og spejderhuset (de er i dårlig
stand). Grupperne kan få egne lokaler (det er et ønske, at man ikke behøver rydde alt væk fra gang til gang)
lige som der er mulighed for nye aktivitet. Børnehaven er specielt velegnet til psykisk sårbare (som har
behov for rolige og private omgivelser) og til gruppen af flygtninge, da der er køkkenfaciliteter og
udenomsplads til leg, bål og havebrug. Lokalrådet forventer at modtage en invitation om brugermødet den
15. marts.
Finansiering: Ønsker om nye tiltag sendes på speciel formular ind til kommunen med begrundelse og priser
i forbindelse med budgetlægningen (april 2018)
Gruppe 4: – Initiativer for børn og unge
– Som en forebyggende indsats mod f.eks. hærværk skal der være kontakt mellem Lokalråd,
Skolebestyrelse, Ungdomsskole, Natteravne.
– Der ønskes videoovervågning på f.eks. skolens areal ved bålhytten.
-.Bedre forhold i Ungdomsklubben (længere åbningstid??)
– Natteravne i Ulstrup?
Gruppe 5: – Information, formidling og forbindelse til byrådet (og forvaltningen)
– Erkendelse både i Lokalrådet og kommunen
– Kommunikationsformer – indsats fra begge sider
– Loyalitet internt i Lokalrådet og i forhold til eksterne samarbejdspartnere og pressen.
-Faste kontaktpersoner i byrådet/forvaltningen.
Afsluttende bemærkninger fra Thorbjørn.
Ulstrup Lokalråd har med baggrund i workshoppen og den opbakning, der var der gode muligheder
fremadrettet. – Tak til alle deltagere.
2018.03.04 / Referent Anne-Mette Kirkegaard