Generalforsamling 2017

Referat fra ordinær generalforsamling i Ulstrup Lokalråd 26. februar 2017

Beretning for 2016 Ulstrup Lokalråd(UL)
2016 startede med opfølgning på projekter og planlægning af generalforsamling.
Den afholdtes 24. februar 2016 kl 19.00 på Ulstrup Kro.
Dagsorden iflg. Vedtægterne. Niels Kjær blev valgt som dirigent. Beretning og regnskab blev godkendt uden
bemærkninger.
På generalforsamlingen valgtes
1.Suppleant: Lasse Schurmann
2. Suppleant: Mads Christensen
Som revisorer genvalgtes: Birthe Kjær og Steen Andersen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Søren Dalby
Næstformand: Marianne Rigtrup
Kasserer: Henrik Berg Laustsen
Sekretær: Malene Kragh Sand
Medlem: Morten Hvidtfeldt Christensen
Medlem: Lars Storgaard
Medlem: Klaus W. Kristensen
Lokalrådet har taget initiativ til og været aktiv på forskellige områder.
Udvalgte områder:
Projekt Trækstien
UL blandt flere var partner, er etableret med fiske- og opholdsplatforme fra Engvej og ca. 800 m mod
Bamsebo. Resten af stien mod Bamsebo samt adgangsvej fra Hagenstrupparken afventer supplerende
finansiering. Endvidere har UL medvirket i videnformidlingsgruppen vedr. infotavler med QR koder langs
stien. Fase II er blev startet og underføring ved broen over Gudenåen er etableret.
Forskønnelse af broen over Gudenåen
UL har sammen med lokale politikere peget på, at en restaurering af broen var meget tiltrængt. På et møde
med kommunen fremkom UL med forslag om udvidelse af broen samt om at siderne blev ”gennemsigtige”,
så man kunne nyde synet af åen og det rekreative område ved Dannebrogpladsen. Kommunen har vurderet
de tekniske løsninger og byrådet har bevilget 2,7 mio. kr. således at projektet kan realiseres. Broen bliver
forsynet med rækværk, som giver udsyn til åen. Endvidere ønskes udvidelse af cykel- og gangsti i den ene
side af broen. Projektet forventes igangsat 2017. Meget tilfredsstillende.
Fortov ved stationen
På et møde med kommunen gjorde UL opmærksom på det uheldige i, at der manglede fortov fra
jernbaneoverskæringen til krydset. Derved skulle man gå på vejbanen. Kommunen kunne godt se
problemet, og fortovet er nu etableret.
Dannebrogpladsen
UL var også partner i dette projekt. Finansieringen er delvis kommet på plads så dele af projektet har
kunnet realiseres i 2016. Først kom legepladsen finansieret af Elrofonden. Mange partnere, også UL deltog i
Side 2 af 4
jan 2017, SD
frivilligdag med rydning af pladsen samt tidligere af dele af ”sumpen”. Legepladsen blev indviet af
borgmester Niels Borring samt en repræsentant for Elrofonden. Der var mange borgere fremmødte og stor
opbakning med grilning ved KFUM spejderne, flagalle-komitéen, sponsorerne: Ulstrup Kro, DagligBrugsen
og Meny i Bjerringbro. Det hele arrangeret af UL. En god dag.
Efterfølgende er området gravet ud med kanal til det våde område, planering af område til shelters samt
opstilling af disse. Produktionsskolen har medvirket dels ved fremstilling af legehuse ved legepladsen samt
shelters. Ved isætningsstedet er der etableret en ny bådebro nu med fastmonteret badestige til
vinterbaderne samt ponton og kran så handicappede kan benytte stedet. Desværre er udformning og
placering ikke hensigtsmæssig a.h.t isætningsområdet samt stabilitet af pontonbroen.
Der resterer etablering af opholdsfaciliteter, hvilket forventes at komme i 2017. Finansiering af overdækket
udeskole mangler. Det store projekt vedr. åbadet er stadig på tegnebrættet, men må afvente særskilt
finansiering.
Kommunikationsstrategi for Ulstrup og UIF
UL har længe haft et ønske om at kunne medvirke til kunne brande Ulstrup og omegn mere effektivt. I
forbindelse med at UIF, som jo er et stort aktiv for vort lokale samfund, har formanden deltaget i en
arbejdsgruppe, om forbedret kommunikation. Han har udarbejdet en kommunikationsstrateg for den
eksterne kommunikation, som er blevet godkendt dels af UIF og dels af potentielle professionelle
samarbejdspartnere. Første skridt er etablering af en eventkalder, hvor alle kan se hvilke arrangementer
der måtte være i Ulstrup og omegn. Det er op til de forskellige interessenter at melde deres arrangementer
ind.
Miniskærme
Infostanderen, som blev opstillet på torvet, har vist sig at være dyr i drift. Incl. forsikring, strøm og
serviceabonnement andrager de ca. 13.000 om året. Bestyrelsen har været usikker på om det gav value for
money. Som erstatning har man igangsat arbejdet på at få placeret mindre infoskærme på steder, hvor der
er mange mennesker. Det kan f.eks. være på biblioteket, i DagligBrugsen, Hallen og skolen. Andre steder
kan også komme på tale. Tilsyneladende kan det nu teknisk og for relativt få midler lade sig gøre.
Biblioteket bliver det første sted, man forsøger specifikt med eventkalenderen. Alle har meldt positiv
interesse for tiltaget.
Indsamling af midler fra virksomhederne i Ulstrup og omegn.
For at styrke UL´s økonomiske grundlag, blev det besluttet at, anmode virksomheder om at give et bidrag
hver på 800 kr. til UL`s virke. Det er blevet godt modtaget og der blev indsamlet ca. 16.000kr. Bl.a i denne
forbindelse blev der udarbejdet en folder om UL´s virke.
Historisk dokumentation fra området
Der er flere historisk interessante emner fra Ulstrup, som kunne beskrives, dels for at fastholde historien
samt for at medvirke til at man bedre kan identificere sig med det område og samfund, vi bor i.
Umiddelbart var der ikke overblik over, hvad der fandtes. På sidste generalforsamling viste det sig, at en
borger Freddy Thomsen, gerne ville undersøge sagen. Efter en kort og effektiv granskning, fandt han ud af,
at der faktisk var en del materiale om Maskinfabrikken Ferm. Hans arbejde blev derfor afsluttet og det er
op til andre at samle sagen op til yderligere belysning.
Streaming af forelæsninger fra Århus Universitet.
Århus universitet har startet med at give adgang til en række forelæsninger via streaming over nettet. UL
har taget initiativ til at flere af disse er blevet afholdt i Ulstrup. Men interessen fra borgerne har været
Side 3 af 4
jan 2017, SD
begrænset. Der har været afholdt forelæsning om Undersøgelse af hjernen via lys, Om Einstein. Det sidste
var om Videnskaben om godt øl, som UL arrangerede i samarbejde med det lokal Øllaug. Det var omkring
20 deltagere. Foredraget blev ledsaget af smagsprøver på malt og humle og forskellige øl. Slev de garvede
og meget dygtige lokale ølbryggere udtrykte stor tilfredshed med tiltaget.
Hvad siger de unge i Ulstrup
Det har ligget UL på sinde at få kontakt til de unge mennesker i Ulstrup for at høre om der var særlige
ønsker de måtte have til det at bo og leve i Ulstrup. UL har via flere bestyrelsesmedlemmer haft kontakt til
personer med kendskab og kontakt til de unge. Men konklusionen var at der ikke fremkom forslag. Derfor
blev emnet sat på standby indtil videre.
Ny supplerende Julebelysning
Julebelysningen blev igen i år opsat på initiativ af UL. Yderligere havde bestyrelsen besluttet at supplere
med yderlige udsmykning på hovedgaden. Dette kunne lade sig gøre, idet kommunen i forbindelse med
udskiftning af en del lygtepæle, havde opsat stik og relæer, som gjorde det økonomisk muligt. Fremstilling
foregik i samarbejde med produktionsskolen. Ophængning og nedtagning forestod UL selv. Desværre var
der igen i år tekniske problemer, hvilket gav sig udslag i relæudfald på torvet. Der skal findes en
fremadrettet løsning så man undgår mørklægning af torvet. Det kan blive nødvendigt helt at undgå
tilkobling på kommunens net. Dette er også muligt efter aftale med Blomstertorvet, som gerne vil medvirke
med strømforsyning på samme måde, som de har gjort med infostanderen.
Tiltag i 2017
Århus Kulturhovedstad 2017
Muligheden for at kunne bringe Ulstrup på landkortet som et led i Kulturåret 2017 skal undersøges. Evt. kan
der etableres nogle events i løbet af året inden for naturoplevelser og/eller events med et historisk tilsnit
f.eks. vedr. Pramdragerhistorikken eller det mere fremadrettede med etablering af Åbadet, som også vil
være unikt.
Dannebrogpladsen
Der planlægges med endnu et indvielsesarrangement i forbindelse med færdiggørelse af første fase af
Dannebrogpladsen. UL forventes at bidrage som katalysator evt. som arrangør.
Miniskærme
Information til og kommunikation med borgerne er et vigtigt emne. Etablering af infoskærme kan her være
et effektivt værktøj. Der skal arbejdes på at sikre administration og fysiks placering de rigtige steder.
Branding af Ulstrup og Omegn
Tiden må nu være inde til en større indsats med branding af Ulstrup og Omegn. Når Dannebrogpladsens 1
fase er færdig og trækstien ligeledes helt til Bamsebo, er der endnu mere at skrive om. UL har arbejdet på
at få bl.a. skolen og nogle borgere til at engagere sig i at samle viden om Ulstrup via video og
fotosekvenser. Der er ligeledes mange spændende emner vedr. byudviklingen, som kan fortælles. Der er
masser af emner. Udfordringen er imidlertid at finde borgere, som har lyst og mod på at arbejde med
denne spændende men vigtige udfordring.
Den helt store udfordring vil nok blive at sikre genbesættelse af bestyrelsesposterne, idet der grundet
jobskifte og andre forhold, må imødese en temmelig stor udskiftning i bestyrelsen. Men sidstnævnte
afgøres jo på generalforsamlingen. Det er vigtigt, at det gode samarbejde UL har fået med kommunen kan
Side 4 af 4
jan 2017, SD
fortsætte. Det er vigtigt at kommunen og vor by har en effektiv og målrette kommunikation og samarbejde
til fælles bedste.
På bestyrelsens vegne
Søren Dalby, formand