Ulstrup Lokalråd

Vedtægter, forretningsorden of formål for Ulstrup Lokalråd
 1. VEDTÆGTER og FORRETNINGSORDEN
 2. FORMÅL
 3. VALGREGLER FOR LOKALRÅDET
 4. GENERALFORSAMLING
 5. INDVARSLINGEN SKER MED FØLGENDE DAGSORDEN
 6. KONSTITUERING
 7. ORGANISERING OG BESLUTNINGSKOMPETENCE
 8. INDKALDELSE TIL LOKALRÅDSMØDER
 9. DAGSORDEN FOR LOKALRÅDSMØDERNE
 10. BESLUTNINGER
 11. TEGNINGSREGEL
 12. ÆNDRINGER I VEDTÆGTER OG FORRETNINGSORDENEN
 13. IKRAFTTRÆDELSE OG OPLØSNING

Ulstrup Lokalråd

1. VEDTÆGTER og FORRETNINGSORDEN

– vedtaget på stiftende generalforsamling 27/6 2013.

2. FORMÅL

 • Lokalrådet dækker Ulstrup by og omegn.
 • Lokalrådet skal virke for områdets fælles interesser og fremtidige udvikling.
 • Lokalrådet skal fremme samarbejde mellem borgere, foreninger, institutioner, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder.
 • Lokalrådet skal kunne repræsentere området i forhold, der vedrører områdets almene interesser.
 • Til stadighed at arbejde med nye opgaver – eventuelt gennem nedsættelse af udvalg eller ved at indgå i andre projektgrupper eller udviklingsselskab.

3. VALGREGLER FOR LOKALRÅDET

  • Lokalrådet består af op til 7 borgere valgt i Ulstrup og omegn.
  • Der er valg hvert år på den årlige generalforsamling for lokalrådet.
  • Alle borgere i alderen 16 år eller derover, der er bosiddende eller har virksomhed i Ulstrup og omegn er valgbare og vælges for en 2årig periode. Dog gælder i første valgperiode, at halvdelen af medlemmerne kun sidder i et år for efterfølgende år at få et løbende udskiftningsflow.
  • Opstilling til lokalrådsvalget kan ske enten på generalforsamlingen eller ved skriftlig tilkendegivelse senest en uge før lokalrådsvalget.
  • Der vælges en 1. og en 2. suppleant.
  • Suppleanter vælges hvert år.
  • Det nyvalgte lokalråd konstituerer sig umiddelbart efter valget.

4. GENERALFORSAMLING

Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen
af februar. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område, samt på www.ulstrup-by.dk.

5. INDVARSLINGEN SKER MED FØLGENDE DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Lokalrådets beretning.
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg til lokalråd.
 6. Valg af suppleanter.
 7. Valg af to revisorer.
 8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt skriftligt til lokalrådet senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis Lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Afstemningen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6. KONSTITUERING

Lokalrådet konstituerer sig på første møde, dog senest 1 uge efter generalforsamlingen med en ledelse bestående af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Konstitueringen gælder for et år ad gangen, til næste generalforsamling, men genvalg kan foretages. Kassereren fører regnskab over samtlige lokalrådets indtægter og udgifter. Regnskabet følger kalenderåret. Lokalrådets midler indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut. Lokalrådet er ansvarlig for lokalrådets midler. Regnskabet godkendes af de udpegede revisorer og godkendes af det samlede lokalråd op til den årlige generalforsamling.

Lokalrådet udpeger en kontaktperson til Favrskov kommune.

7. ORGANISERING OG BESLUTNINGSKOMPETENCE

 • Formandens rolle er at styre og uddelegere.
 • Lokalrådet kan nedsætte arbejdsgrupper.
 • Lokalrådet skal sikre koordinering mellem arbejdsgrupperne og opfølgning på beslutninger.
 • Arbejdsgruppernes henvendelse til eksterne parter, herunder særlig myndighederne og pressen koordineres med lokalrådet.
 • Lokalrådet kan frit nedsætte specielle udvalg. Udvalgsmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af lokalrådet.

Udvalgene fører deres egen protokol. Referat fra lokalrådsmøder lægges på www.ulstrup-by.dk.
Arbejdsgrupper under lokalrådet indsender referater fra deres møder til lokalrådet, senest 1 uge efter det afholdte møde. Referaterne lægges på hjemmesiden.

8. INDKALDELSE TIL LOKALRÅDSMØDER

Indkaldelse til lokalrådsmøder udsendes med mindst en uges varsel af formanden. Mødeindkaldelsen skal indeholde forslag til behandling jvf. dagsorden.

Forslag til emner, som ønskes behandlet, sendes til formanden som indpasser det i dagsordenen. Afbud til et lokalrådsmøde skal gives til formanden senest dagen før mødets afholdelse.

Suppleanter til lokalrådet opfordres til at deltage i lokalrådsmøderne, men har ikke stemmeret.
Arbejdsgrupper under lokalrådet inviteres til lokalrådsmødet, når der er relevante sager, der skal
drøftes I lokalrådet.

9. DAGSORDEN FOR LOKALRÅDSMØDERNE

Ved lokalrådets møder skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Godkendelse og underskrift af referat for tidligere møde.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Korte meddelelser siden sidst: Formand/næstformand/kasserer/sekretær/udvalg/andre.
 5. Sager til behandling.
 6. Eventuelt.
 7. Dato for næste møde.

Dagsordenens punkter ledsages i fornødent omfang af bilag.

10. BESLUTNINGER

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mødet er lovligt indkaldt jfr. punkt 8, og når mindst halvdelen af lokalrådet er til stede. I tilfælde af manglende enighed om vedtagelse af en beslutning, træffes afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

11. TEGNINGSREGEL

Lokalrådet tegnes af hele lokalrådet. Alene kassereren har fuldmagt til lokalrådets bankkonti. Lokalrådet kan meddele fuldmagt.

12. ÆNDRINGER I VEDTÆGTER OG FORRETNINGSORDENEN

Ændringer af vedtægter og forretningsordenen kan kun foretages ved
generalforsamlingsbeslutning. Forslag til ændringer skal fremgå af indkaldelsen til
generalforsamlingen.

13. IKRAFTTRÆDELSE OG OPLØSNING

 • Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse.
 • Hvis lokalrådet med to tredjedels flertal opløses ved en generalforsamling, tilfalder en eventuel formue godgørende formål i lokalområdet, som falder indenfor formålet jvf. pkt. 2.