Generalforsamling 2015

Referat fra ordinær generalforsamling i Ulstrup Lokalråd 25. februar 2015

Referent Søren Dalby

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 19.00 i forsamlingshuset ”Restaurant Gudenå”, 8860 Ulstrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter velkomst af formanden Søren Dalby blev program og dagsorden(vedhæftet) gennemgået.
Niels Kjær blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Beretning.
Formanden præsenterede beretningen via PowerPoint, derudover foreligger en skriftlig beretning, som var godkendt af bestyrelsen.
Præsentation og den skriftlige beretning er vedhæftet referatet.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Godkendelse af regnskab.
Kasseren Lasse Schurmann præsenterede det af revisorerne godkendte regnskab, vedhæftet.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.
Valg til lokalrådet
I henhold til vedtægerne var følgende bestyrelsesmedlemmer ikke på valg:
Jens Aage Hansen, Lasse Schurmann, Henrik Berg Laustsen og Morten Dam.
Følgende accepterede genvalg: Søren Dalby og Marianne Rigtrup.
Morten Hvidtfeldt Christensen nyopstillet.
Ingen andre ønskede opstilling. Alle blev valgt.

Valg til suppleanter.
Opstillede: 1. suppleant Lars H Storgaard, 2. suppleant Ebbe Kjær Madsen
Ingen andre ønskede opstilling.
Opstillede blev valgt.
Valg til revisorer.
Revisorerne genvalgtes: Steen Andersen og Birthe Kjær.
Evt.
Intet under evt.

Derefter afsluttede dirigenten den formelle del af generalforsamlingen og gav ordet til formanden som takkede dirigenten for myndig og effektiv styring af generalforsamlingen.

Søren Dalby takkede de fremmødte og takkede for det arbejde, som bestyrelse og andre havde udført til støtte af Ulstrup Lokalråd.

I pausen var bestyrelsesmedlemmer og Restaurant Gudenå vært ved en kop kaffe, øl og sodavand samt medbragt hjemmebag fra Marianne Rigtrup.
Efter pausen var der indlæg af Søren Dalby, som omtalte en samling af projekter igangværende og kommende i Ulstrup. Herunder især opstart af projekt Dannebrogpladsen. Se vedhæftede indlæg.
Godkendt 26.2.2015

Beretning for 2014 – Ulstrup Lokalråd

Året indledtes med planlægning af den første ordinære generalforsamling. Den afholdtes den 27.2.2014 i Expedits lokaler. Der var stort fremmøde omkring 50 deltagere, selvom der var 2 andre generalforsamlinger i Ulstrup samme aften. Kommunen orienterede efter generalforsamlingen om kommunens tanker om projekter i Ulstrup. Der var god pressedækning. Der var endog kampvalg til bestyrelsen og på et efterfølgende møde konstituerede den sig ved:

Formand: Søren Dalby
Næstformand: Marianne Rigtrup
Kasserer: Lasse Schurmann
Sekretær: Bent Kibsgaard(Udtrådt 25.8.14)
Medlem: Lars H. Storgaard
Medlem: Henrik Berg Laustsen
Medlem: Morten Dam
1.suppleant: Jens Aage Hansen(Indtrådt 25.8.14)
2.suppleant: Ebbe Kjær Madsen.

Der har været èn udskiftning i bestyrelsen idet Bent Kibsgaard trådte ud og blev erstattet af Jens Aage Hansen. Der har i alt været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Mødeindkaldelser og referater samt andet relevant materiale er blevet gjort tilgængelig på hjemmesiden for Ulstrup By.
Udvalgte projektideer.
En del projektideer, som oprindelig fremkom på borgermøder i 2013 og 2014 er viderebearbejdet og igangsat. Arbejdet koordineres med kommunen og de økonomiske midler, som i 2014 er stillet til rådighed derfra.
Elektronisk infostander, hjemmeside og facebook.
Både hjemmeside og den elektroniske infostander er i regi af lokalrådet etableret og idriftsat i foråret 2014. I opstarten via formanden. Senere overtog Morten Hvidtfeldt Christensen administrationen. Ulstrup var den første by til at have en elektronisk infostander i Favrskov Kommune. Men nu skyder de op i mange byer. Der blev arbejdet på at få et nummer større skærm, men de 35.000 kr. som det ville koste mere, kunne ikke tilvejebringes hos kommunen. Desværre har det vist sig, at omkostninger til strøm er væsentlig større en først udmeldt. Så i alt koster det omkring 12.000 kr. om året i driftsomkostninger. Introduktionen af hjemmeside og infostander tager tid, og borgerne skal vænne sig til at bruge dem. Men trafikken er voksende, hvilket givet hænger sammen med, at der kommer flere informationer af interesse for borgerne. Blandt andet har lokalrådet med held arbejdet på at få flere organisationer/virksomheder til at placere links på mediet. Hjemmesiden har desværre været hacket, men blev hurtigt gendannet og nu med et nyt og mere dynamisk design. Det er konstateret, at trafikken på hjemmesiden øges markant efter at der har været meldinger på facebook. Endvidere varer trafikken på hjemmesiden længere. Det har været overvejet om man skulle indføre betaling for reklamer på begge medier, men selvom Morten Hvidtfeldt Christensen har udarbejdet udkast til en strategi, så er det ikke blevet besluttet at indføre det. Dels vil det kræve mere administration, og dels er der stadig usikkerhed om erhvervslivets interesse for at benytte dem mod betaling.

Expedit-grunden
Ulstrup Lokalråd har medvirket i en arbejdsgruppe om udnyttelse af området. Kommunen afholdt et borgermøde, hvor ideerne fremkommet i arbejdsgruppen blev præsenteret. Vi har gjort Grundfos opmærksom på de gode lagerfaciliteterne, og der er indgået aftale om at udnytte disse. Lokalrådet har ikke været yderligere involveret i sagen i 2014.
Indsamling
For at tilføre økonomiske midler til Ulstrup Lokalråd samt for at øge opmærksomheden om lokalrådets virke, blev der gennemført en husstandsindsamling den 28. marts 2014. Ulstrup blev opdelt i forskellige geografiske områder, med hver sin tovholder i indsamlingen. En folder med information om rådets virke, blev fremstillet i 600 eksemplarer. Indsamlingen blev modtaget meget positivt med et flot resultat på 26009 kr. hvilket vidner om god opbakning. Efterfølgende skal det vurderes, hvorledes områdets virksomheder kan motiveres til også at bidrage.
Ulstrups Historie
Med det formål at beskrive Ulstrups historie og samtidig skabe grundlag for at brande Ulstrup f.eks. i forbindelse med mulige mærkedage, er planlægning med at samle relevante ressourcepersoner i en arbejdsgruppe begyndt. Lokalhistorisk arkiv i Hvorslev vil være en relevant medspiller i projektet. Projektet kan også ses i sammenhæng med det arbejde som i kommunalt regi gennemføres for at brande hele Gudenåen. Igangsætning forventes i 2015.
Ulstrup ved Gudenåen
Byrådet i Favrskov kommune besluttede i februar 2014 at igangsætte projekt ”Ulstrup ved Gudenåen” som en samling af indsatserne i projekterne ”Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogspladsen” og ”Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen”. Projektideerne er blandt andet fremkommet, som resultat af de borgermøder, der har været afholdt i 2013 og 2014.
Byrådet godkendte på møde den 23.9.2014 planen med et samlet budget på i alt på ca. 9 mio.kr. excl. moms. Ca. 5 mio. kr. er frigivet. Projekterne skal gennemføres over flere år og der startes med ”lavest hængende frugter”. Enkeltprojekter kan gennemføres uafhængig af hinanden, men således at den overordnede struktur ikke ødelægges. Ulstrup Lokalråd har deltaget i en arbejdsgruppe vedr. strukturering af projekterne.

Trækstien
Projektet er etableret som et partnerskabsprojekt. Planen er at etablere stiforbindelse fra Bamsebo campingplads til Dannebrogspladsen. Første etape planlægges fra broen i Ulstrup til Engvej og med adgangsforhold også for handicappede.

Dannebrogspladsen
Et af de største projekter er renovering og udbygning af Dannebrogspladsen. Projektet planlægges organiseret som et partnerskabsprojekt, hvor kommunen står som ansøger og med Ulstrup Lokalråd som en væsentlig partner. Projektet omfatter flere delprojekter: ophalerbedding med handicapadgang og lift, overdækket udeskole med borde og videnformidlingsfaciliteter herunder internetadgang, opholdsplads med faciliteter for kano og kajak borde og stole, shelters, legeplads renovering af toiletbygning samt handicapadgang og renovering af hele området fra ophalerpladsen til broen. For både træksti og dannebrogspladsen gælder at Lokalrådet forventes at medvirke til organisering af en del frivillig arbejdskraft som vil kunne strække projektmidlerne. Fonde skal også ansøges. Igangsætning i 2015.
Julebelysning
Julebelysningen i 2014 blev etableret med to juletræer ved broen, det store træ ved torvet og kuppelbelysningen på træerne. Det store træ var blevet doneret af en privat. Den tidligere julebelysning med de kulørte lamper og led-kæder blev grundet ældning ikke opsat. Det blev vurderet, at det ikke kunne betale sig at reparere dem. Så selvom den samlede julebelysning således ikke var så omfattende som i 2013, har flere udtrykt tilfredshed med den enkle og klare belysning på torvet. Bestyrelsen har dog besluttet at iværksætte undersøgelse af muligheder for at etablere en ny belysning af Ulstrup. Led-teknologien vil gøre det muligt at etablere et større belysningsomfang uden de store strømomkostninger. Beslutningsgrundlaget etableres så evt. etablering kan ske med virkning for julen 2015, hvis de økonomiske midler kan findes.

Erhvervsudvkling
Der arbejdes på at få understøttet erhvervslivet i Ulstrup, det gælder både detailhandel, servicefag samt de producerende virksomheder. Forslag til tiltag vil fortsat blive drøftet med virksomhederne. Det er endvidere hensigten at få virksomhederne til at medvirke til en nødvendig økonomisk støtte til byen via Ulstrup Lokalråd. I den forbindelse stilles hjemmeside og infostander til rådighed for virksomhederne.
Hjertestarter
Ulstrup By modtog endnu en hjertestarter, som er placeret til venstre for indgangen til Dagligbrugsen. Lokalrådet planlagde et genoplivnings-hjertestarterkursus i samarbejde med UIF til afholdelse primo 2015. Kort over eksisterede registrerede hjertestartere planlægges fremstillet og ophængt strategiske steder af Lokalrådet.

Opsamling af ”alle projekter” i Ulstrup
Den 27. nov. 2014 samledes en række interessenter på initiativ af UIF til et møde, hvor Tuk Hartmann orienterede om perspektiverne i at se alle projekter i et samlet hele. Ulstrup Lokalråd v. Søren Dalby tilbød sammen med Tuk Hartmann at samle alle projekterne og vurdere tiltag bl.a. om at involvere universitetsstuderende til at analysere mulighederne for at understøtte udviklingen i Ulstrup og at brande området. En samlet projektportefølje er udarbejdet og perspektiverne er primo 2015 blevet drøftet med kommunen for at sikre bedst mulig koordinering og trække på samme hammel. Koordinering planlægges fortsat.
Planer for 2015
Som det tegner nu vil Ulstrup Lokalråd i 2015 især fokusere på aktiviteterne: Trækstien, Dannebrogspladsen, Ulstrups Historie, Julebelysning, erhvervsudvikling, branding af Ulstrup samt etablering af et stærkere økonomisk grundlag for Lokalrådet.

Alle som har bidraget til Ulstrup Lokalråds aktiviteter i 2014 bringes en stor tak for et flot engagement.
På vegne af Ulstrup Lokalråd

Søren Dalby, formand.