Generalforsamling 2016

Referat fra ordinær generalforsamling i Ulstrup Lokalråd 24. februar 2016

Referat fra ordinær generalforsamling i Ulstrup Lokalråd 24. februar 2016.

Referent Søren Dalby

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 19.00 på Ulstrup Kro, Hovedgaden 11, 8860 Ulstrup.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter velkomst af formanden Søren Dalby blev program og dagsorden gennemgået.
Niels Kjær blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Beretning.
Formanden præsenterede beretningen via PowerPoint, derudover foreligger en skriftlig beretning, som var godkendt af bestyrelsen. Beretningen afsluttedes med at formanden overbragte en tak til bestyrelsen og borgere, som igennem året have støttet Lokalrådets aktiviteter. Endvidere fremhævedes Danske Bank Fonden Ulstrup og Favrskov Forsyning for deres donationer på henholdsvis 5000 kr. og 6000 kr.
Præsentation og den skriftlige beretning er vedhæftet referatet.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Godkendelse af regnskab.
Kasseren Lasse Schurmann præsenterede det af revisorerne godkendte regnskab, vedhæftet.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.
Valg til lokalrådet
I henhold til vedtægerne var følgende bestyrelsesmedlemmer ikke på valg:
Søren Dalby, Marianne Rigtrup og Morten Hvidtfeldt Christensen.
Følgende havde accepteret genvalg: Henrik Berg Laustsen, Lars Storgaard.
Nyopstillede: Klaus W. Kristensen og Malene Kragh Sand. Alle blev valgt.

Valg til suppleanter.
Opstillede: 1. suppleant Lars Schurmann og 2. suppleant Mads Christensen
Ingen andre ønskede opstilling. Opstillede blev valgt.
Valg til revisorer.
Revisorerne genvalgtes: Steen Andersen og Birthe Kjær.
Evt.
Forsamlingen udtrykte ros til Lokalrådet for dets indsats. Specielt fremhævedes den nye julebelysning som særlig flot. Endvidere udtrykte forsamlingen stor opbakning til de oplistede tiltag for 2016 som vil bidrage til at kunne brande Ulstrup og omegn, som et godt sted at flytte til og bo.

Derefter afsluttede dirigenten den formelle del af generalforsamlingen og gav ordet til formanden som takkede dirigenten for myndig og effektiv styring af generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen var der socialt samvær, hvor forsamlingen fremsatte og drøftede forskellige projektideer.
Søren Dalby takkede de fremmødte for et godt engagement
Godkendt 25.2.2015

Generalforsamling-Ulstrup-Lokalråd-2016

Beretning for 2015 – Ulstrup Lokalråd

Funktionsåret startede med opfølgning på igangværende projekter og planlægning af generalforsamling herunder drøftelse af regnskab, budget samt beretning.
Generalforsamlingen blev afholdt i Forsamlingshuset ”Restaurant Gudenåen” onsdag d. 25.februar 2015 i henhold til vedtægterne.
Regnskab og beretning blev godkendt uden bemærkninger.

På generalforsamlingen valgtes
1. Suppleant: Lars H. Storgaard
2. Suppleant: Ebbe Kjær Madsen
Som revisorer genvalgtes: Birthe Kjær og Steen Andersen
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede den ny bestyrelse sig som følger:

Formand: Søren Dalby
Næstformand: Marianne Rigtrup
Kasserer: Lasse Schurmann
Sekretær: Jens Aage Hansen
Medlem: Morten Hvidtfeldt Christensen
Medlem: Henrik Berg Laustsen
Medlem: Morten Dam
Der har været en udskiftning i bestyrelsen, idet Jens Aage Hansen ønskede at udtræde. Første suppleant Lars H Storgaard indtrådte med virkning fra bestyrelsesmøde den 25.6 2015.
Udvalgte projektaktiviteter.
En del projektideer er viderebearbejdet og gennemført i funktionsåret.
Hjertestarterkursus
Ulstrup Lokalråd tog initiativ til og gennemførte i samarbejde med UIF et hjertestarterkursus i forbindelse med etableringen af hjertestarteren placeret ved DagligBrugsen. Kurset var meget velbesøgt og mange fik via øvelser praktisk erfaring med brugen af en hjertestarter. Lokalrådet fulgte op på sponsorplade, som noget forsinket blev opsat. Lokalrådet sponserer servicekontrakten. Yderligere tog lokalrådet initiativ til at fremstille og offentliggøre et kort over tilgængelige hjertestartere i Ulstrup og nærmeste omegn. Man sikrede at alle hjertestartere blev registreret hos TrygFonden, så de fremgår af App´en som kan downloades til smartphonen.

Infostander, hjemmeside og facebook.
Som tidligere år, er trafikken på hjemmesiden og infostanderen vokset. Men lokalrådet har drøftet om man får tilstrækkelig effekt for midlerne (13.000kr. om året til service, strøm og forsikring). Det er mundet ud i, at der er indgået en aftale, nu kun for et år, med Favrskov kommune. Beslutning om fortsættelse/finansiering skal træffes i 2016. Alternativer med opsætning af mindre infoskærme placeret på steder, hvor der er mange mennesker overvejes. Hos organisationer, skoler m. fl. er der vist stor interesse for at lave en fælles ”eventkalender”, så man kan undgå at flere arrangementer falder sammen. Facebook er som tidligere set, det medie, som giver den mest effektive trafik på hjemmesiden.

Julebelysning
Det var magtpåliggende for Lokalrådet at afsøge mulighederne for at forny julebelysningen især på torvet.
Der har været arbejdet med de ideer, som blev fostret i 2014. Resultatet er, at der blev etableret ny supplerende julebelysning på torvet. Den samlede julebelysning kom i samarbejde med kommunen, lokalrådet, Schurmann-el A/S og Verner Rigtrup, Rigtrup holding ApS til at bestå af to juletræer ved broen, et på torvet, lys i træ i rundkørsel samt nye lys i de tre høje træer ved hovedgaden. Så da spejderne traditionen tro afholdt juletræstænding på torvet og i år med tale og udtrækning af gevinster af Lokalrådets formand, fungerede det hele. Det er blevet rigtig godt modtaget af borgerne og af kommunens folk, som noget at den flotteste julebelysning i kommunen. De midler, som tidligere ved handelsstandes nedlæggelse blev disponeret til julebelysningen, er nu opbrugt, og lokalrådet har betalt resten.

Skilte i Ulstrup
Lokalrådet har ønsket at gøre ankomsten til Ulstrup mere indbydende og informativ for borgere og turister. Derfor har der været drøftelser med kommunen om at opsætte informationstavler og gerne nye lokalorienterede ”velkommen skilte” til de fleste indfaldsveje. Ideen med ”velkommen skilte” f.eks. med siluettet af en pramdragerfærd, faldt ikke i god jord. Der var tilsyneladende en række forhindringer for at dette kunne lade sig gøre. Resultatet blev, at vi kan ansøge om det, men i så fald skal det gennemføres som en byggesag, som vi skal betale gennemførelsen af. Så indtil videre er det stillet i bero. Til gengæld var man meget positiv overfor at placere informationsskilte strategiske steder i Ulstrup. Det skal der arbejdes på, men koordineret med de to store projekter Trækstien og Dannebrogspladsen. Det gamle informationsskilt opstillet ved broen, var forældet og så ikke særlig pænt ud. Det tog lokalrådet initiativ til – efter aftale med kommunen – at fjerne.

Ulstrups historie
Lokalrådet ønsker at fastholde og beskrive Ulstrups historie som et led i brandingen af Ulstrup.
Alle i by og omegn med interesse for Ulstrup og evt. med historier eller effekter, som kan understøtte processen, blev via vore medier samt fysiske opslag opfordret til at melde tilbage om evt. deltagelse. Desværre var det yderst få, der reflekterede. Der er dog en række personer, som via personlige kontakter har stillet sig positiv til at medvirke. Især synes der at være en del, som har førstehåndskendskab til Ferm. Dette projekt vil vi derfor forsøge at starte op. Lokalrådet spurgte ligeledes, om der var nogen, som kendte til årstallet for etablering af den første træbro over broen. Det var nemlig fra det tidspunkt, at grundstenen til det Ulstrup vi kender i dag, blev lagt. Men det er stadig et spørgsmål, om det var i 1972 eller lidt senere.

Projekt trækstien
Formålet er at retablere pramdragerstien fra Bamsebo Camping til området øst for broen over åen i første omgang. Projektet er startet med etablering af et Partnerskab, som bl.a. har Ulstrup Lokalråd som deltager. Status er at 1. fase er igangsat. Men grundet sen opstart, bl.a. pga. lang leveringstid af det specielle træ, tyveri af træet samt den nu meget høje vandstand, vil projektet først kunne færdiggøres i første halvdel af 2016. Endvidere resterer der finansiering af en spang ved Hagenstrupparken. Forbindelsen til Engvej, er først finansieret ved opstart af fase II, som skal forbinde fase I med Dannebrogspladsen via en underføring ved broen. Dette forventes igangsat i 2016. Videnformidling er et væsentligt element i projektet. Lokalrådet deltager i en arbejdsgruppe, som skal formulere tekster til informationstavler samt QR koder. Lokalrådet forventes at hoste denne information og i øvrigt bidrage til løbende information om projektet og aktuelle informationer.

Projekt Dannebrogspladsen
Det store projekt med etablering af forskellige faciliteter ved Dannebrogspladsen, er igangsat ved etablering af et partnerskab 27.4.2015, hvor også Lokalrådet deltager. Ulstrup Lokalråd har deltaget i en styregruppe fra starten af projektet. Første del af projektet er etablering af en legeplads, sponseret af Elro Fonden. Som led i projektet har lokalrådet fået hjælp af en privat borger til rydning af en del af vildnisset. Men arbejdet blev standset af øget vandstand. Yderligere afholdt partnerskabet med kommunen, som projektleder, en frivillig arbejdsdag med rydning af området for buske og træer til legepladsen. Det var et meget succesfuldt arrangement med godt 35 deltagere. Alle frivillige. Der var sponsorater fra nogle af byens erhvervsdrivende, nogle kom med kaffe andre havde bagt kage. Det er et udtryk for stor opbakning til projektet. Og det har gjort indtryk på kommunen. Men også her er den høje vandstand årsag til at legepladsen først kan etableres i første halvdel af 2016. Den endelige finansiering af hele projektet med udeskole, fiskeplateauer, handicapvenligt ophalersted med lift mv. er ikke endelig på plads endnu. Åbadet kræver en særlig planlægning, godkendelser og finansiering.

Forskønnelse af broen
Lokalrådet har overfor kommunen rejst spørgsmålet om forskønnelse og renovering/ombygning af broen. Det er håbet at broens sider med tiden kan åbnes, så man får et flot vue over åen og Danneborgspladsen. Broen trænger nu til en overhaling/maling. Hvorvidt det kan kobles sammen med etableringen af underføringen vurderes.

Støtte det lokale erhvervsliv
Lokalrådet har ønsket at støtte det lokale erhvervsliv. Der er lavet aftale med en uvildig forsikrings/pensionsmægler om at holde et indlæg. Det viser sig nemlig at netop indenfor forsikringsområdet kan der spares rigtig mange penge ved at få en uvildig vurdering. Arrangementet forsøges gennemført i 2016.

UIF projekt om den mest innovative forening
Ulstrup Lokalråd blev inviteret til projektopstartsmøde af UIF. Formanden påtog sig at være tovholder for området kommunikation, som vurderes at være vigtigt for projektet. Samtidigt ses der muligheder for god synergi med de videnformidlingsopgaver, som lokalrådet er engageret i herunder administration af hjemmeside for Ulstrup By og infostanderen.

Økonomi
Der har været arbejdet med plan for etablering af fremtidigt økonomisk fundament via kontakt til erhvervsdrivene i Ulstrup og omegn. Planlægges udført i 2016.
Fremtidige tiltag
Som det tegner til pt. så vil der i 2016 være fokus og forhåbentlig tiltag på følgende områder:
– Trækstien: færdiggørelse af projektet incl. videnformidling.
– Dannebrogspladsen: Færdiggørelse af legeplads, rydning af vildnis og planlægning og igangsætning af dele
af projektet afhængig af finansieringsmuligheder.
– Fermprojekt: Opstart af arbejdsgruppe med beskrivelse af Ferms historie..
– Julebelysning: Evt. yderligere belysning koordineret med ny belysning på hovedgade
– Informationsskilte i Ulstrup. Koordineres med projekterne trækstien og Dannebrogspladsen.
– Etablering af økonomisk fundament for lokalrådet: kontakt til erhvervslivet i Ulstrup og omegn.
– Broen: afklaring om forskønnelse og muligheden for åbne sider
– Ulstrup ved Guendåen: deltage i projektdrøftelser med kommunen
– Forsikringsmægler: møde for erhvervslivet primært
– Uvildig mægler vedr. økonomi for alle: Orientering om muligheder/faldgruber ved at håndtere økonomi i
alle livets store faser: fra fødsel til grav.
– Event kalender: fælles kalender primært for interesseorganisationer som: foreninger, skoler, kommune.

Afslutningsvis har 2015 været præget af deltagelse i planlægning af nogle af de store projekter, som Træksti og Dannebrogspladsen samt etablering af ny supplerende julebelysning.

Alle i bestyrelsen og borgere og virksomheder, som har bidraget til at støtte lokalrådets virke bringes en stor tak. En særlig tak til Danske Bank Fond Ulstrup samt Favrskov Forsyning for de økonomiske bidrag.

På vegne af Ulstrup Lokalråd
Søren Dalby, formand